ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на AVTOVIP.BG

1. ПРЕДМЕТ

1.1 Настоящият документ представлява едновременно (1) общите условия или условията на ползване на avtovip.bg, които уреждат правилата за използването на avtovip.bg, както и (2) споразумението между продавача и клиента за покупко-продажба през avtovip.bg.

2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1. Авто Вип 1 ООД е дружество със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция – Димитровград, бул. Димитър Благоев 14.

2.2. Авто Вип 1 ООД администрира електронния магазин Аvtovip.bg, под формата на сайтa avtovip.bg (наричан за краткост “Платформата”). 

2.3. Можете да се свържете с Авто Вип 1 ООД на посочения по-горе адрес, на телефон 0885357576, или на и-мейл адрес sales@avtovip.bg. Телефоните за връзка са платени.

3. ДЕФИНИЦИИ

3.1. Купувач – лице на или над 18 г, което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през платформата avotvip.bg с Авто Вип 1 ООД.
3.2. Продавач – Авто Вип 1 ООД ООД като търговец, който предлага стоки или услуги на платформата avotvip.bg.
3.3. Платформата – домейна avotvip.bg и неговите поддомейни
3.4. Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва Платформата по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.
3.5. Акаунт – раздел от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Платформата (Поръчки, данъчни фактури и др.)
3.6. Поръчка – комуникационна форма между Авто Вип 1 ООД и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Авто Вип 1 ООД, през Платформата, намерението си за купуване на Стоки и Услуги от Платформата.
3.7. Продукт(-и)и Услуга(-и) – всеки предмет на договор за покупко-продажба, сключен между Купувач и Продавач през Платформата.
3.8. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.
3.9. Съдържание

 • цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на устройство, имащ връзка с интернет;

 • всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на Авто Вип 1 ООД на Клиента чрез електронни или други средства за предаването ѝ от разстояние;

 • информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;

 • данни относно Продавач.

3.10. Бюлетин (Newsletter) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги и/или промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща.

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Общите условия на Авто Вип 1 ООД са задължителни за всички Kлиенти на Платформата.
4.2. Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването ѝ и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
4.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Авто Вип 1 ООД по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички клиенти.
4.4. Авто Вип 1 ООД има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.
4.5. Във всеки един случай на промяна на общите условия Авто Вип 1 ООД ще информира за това Kлиентите си чрез публикуването на промените на платформата. В този смисъл Вие като Kлиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на платформата при всяко нейно ползване.
4.6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
4.7. Авто Вип 1 ООД полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена на платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация
4.8. Характеристиките или цените на продуктите, описани на Платформата, могат да бъдат променяни по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които Авто Вип 1 ООД предварително се извинява на своите Клиенти.
4.9. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от Авто Вип 1 ООД се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
4.10. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в платформата.
4.11. Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. Авто Вип 1 ООД не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.


5 .ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

5.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговскиите символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собственост на Авто Вип 1 ООД.
5.2. Авто Вип 1 ООД има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата.
5.3. Нищо в сключения между Авто Вип 1 ООД и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Авто Вип 1 ООД последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Платформата или описанията на Продуктите или Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Платформата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Авто Вип 1 ООД върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Авто Вип 1 ООД.
5.4. Всякакво Съдържание, до което Клиентът има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.
5.5. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.
5.6. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на Авто Вип 1 ООД за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването ѝ, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Авто Вип 1 ООД и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Авто Вип 1 ООД, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.
5.7. Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на Derma-Act няма да се счита за съгласие от страна на Авто Вип 1 ООД да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от Авто Вип 1 ООД.
5.8. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Авто Вип 1 ООД.

6. ПОРЪЧКА

6.1. Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в кошница за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.
6.2. Всяка добавена в количката за покупки Стока и/или Услуга може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока и/или Услуга в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.
6.4. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на Авто Вип 1 ООД във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
6.5. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Авто Вип 1 ООД да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка.
6.6. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането ѝ в следните случаи:

 • неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;

 • осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания;

 • предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни.7. ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА НА СТОКИ

7.1 Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него услуга или стока, както и да върне същата за замяна в срок от 14 дни от нейното заявяване. Право на отказ в срок позволява на потребителя да не дължи обезщетение или неустойка. В случай, че се откаже от поръчаната услуга или стока след изтичането на този период, Платформата няма да възстановява изплатеното възнаграждение.
7.1.1. Доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
7.1.2. При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока или услуга, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.
Клиентът има право да заяви подмяна на артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка, или да направи такава в срок не по-дълъг от 14 дни от датата на получаване на поръчката. В този случай е необходимо да върне пратката или да посети адрес: гр. Димитровград, бул. Димитър Благоев 14
7.1.3 Транспортните разходи за връщане и замяна са за сметка на клиента, освен в случаите когато:

 • получената стока явно не съответства на заявената в поръчката;

 • грешката е настъпила в резултат на наша вина;

7.2. Адресът за връщане на стоките е: гр. Димитровград, бул. Димитър Благоев 14. Връщането се допуска при следните условия:
7.2.1. Заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от Derma-Act електронен адрес за кореспонденция, в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа: трите имена на клиента/титуляра на сметката, телефон за връзка, лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката.
7.2.2. Стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от Aвто Вип 1 ООД приемо-предавателе протокол и касов бон.
7.3. Отказът се осъществява чрез изпращане на имейл до Платформата с текст: „правя отказ от поръчката“.
7.4. Клиентът няма право да получи изплатената сума, ако в период от 14 дни от датата на плащане, той се е възползвал от услугата, за която е заплатил.

8. СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

8.1. Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

 • при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението ѝ е започнало с изричното предварително съгласие на Клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Продавача;

 • при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

 • при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

 • при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

 • при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;9. ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

9.1. Всички поръчки са с наложен платеж при доставка. При връщане на поръчката парите се възстановяват по Еконт или банков път в срока на 3 до 5 работни дни. 

10. ГАРАНЦИОННА ПОЛИТИКА

10.1. Процедурата по регистрация на сайта е доброволна и безплатна. Сайтът може да бъде разглеждан от потребителите свободно и безплатно, без да е необходима регистрация. При регистрацията трябва да се попълни онлайн регистрационна форма, в чиито полета се въвеждат име и фамилия на Потребителя, e-mail, телефон(и) за връзка. При попълване на онлайн регистрационната форма Потребителят декларира, че данните, които предоставя, са верни, пълни и точни и ще ги актуализира своевременно при промяна.
10.2. Регистрацията и създаването на профил се извършват чрез въвеждане на изискуемите данни по т. 1 в съответните полета и приемане на Общите условия. Последното представлява електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.
10.3. Заявката за поръчка се приема за успешно направена, когато са изпълнени техническите стъпки посочени на сайта и потребителите са приели настоящите Общи условия.
Заявките за поръчка се приемат от Aвто Вип 1 ООД в денонощието, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. Всяка направена чрез сайта поръчка ще бъде считана за валидна, ако при потвърждаването й са използвани име и имейл, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от неовластено лице.
Заявката за поръчка се счита за приета от момента на получаване на потвърждаващ имейл с номер на поръчката.


11. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

11.1. Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на Aвто Вип 1 ООД, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от Aвто Вип 1 ООД: (1) поддържане на Акаунта на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.
11.2. Клиентът се съгласява да предостави на Aвто Вип 1 ООД неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща чрез или във връзка с Платформата, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Платформата. Aвто Вип 1 ООД има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че Aвто Вип 1 ООД може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Платформата или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка с Платформата. Aвто Вип 1 ООД няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.
11.3. С предоставянето на свои данни на Aвто Вип 1 ООД (включително и-мейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват Aвто Вип 1 ООД или трети лица, които са куриери, партньори на Aвто Вип 1 ООД и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които Aвто Вип 1 ООД може да разработи общи програми за офертиране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.


11. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

11.1. Цените на Стоките и Услугите, обявени в Платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.
11.2. Фактури се издават само след допълнително запитване от страна на Клиента на тел.: 0885357576 или имейл: 
sales@avtovip.bg
11.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.
11.4. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на информацията, предоставена от Клиента.

12. ДОСТАВКА НА СТОКИ

12.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.
12.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл 
sales@avtovip.bg и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.
12.3 Aвто Вип 1 ООД ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България.

13. ОТГОВОРНОСТ

13.1. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

14. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

14.1. AВТОВИП 1 ООД е регистриран в българския Регистър за обработка на личните данни под Регистрационен индекс и дата 
РО-01-2/09.01.2018г.
14.2. Съгласно изискванията на Регламента 
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, с последващите промени и допълнения, AВТОВИП 1 ООД е задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.
14.3. Целта на събирането на данните е: уведомяването на Клиентите относно информацията в техните Акаунти, уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им, оценката на предлаганите Стоки и Услуги, други търговски дейности, рекламиране на Стоките и Услугите, маркетингови, реклама, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Клиента.
14.4. Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на Акаунт и/или Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на AВТОВИП 1 ООД, която е регистрирана в българския Регистър за обработка на личните данни под Регистрационен индекс и 
дата РО-01-2/09.01.2018г, и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени за целите описани в т. 9.1 и 14.3 от настоящите общи условия.
14.5. Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани правата, предвидени от българското законодателство, като правото на информираност, правото да променя личните си данни, правото на възражение, правото да се обърне към съда в случай на нарушение на правата му, гарантирани от българския Регистър за обработка на личните данни под Регистрационен индекс и дата 
РО-01-2/09.01.2018г.
14.6. Всеки Клиент има право да подаде писмена молба, която съдържа дата и неговия подпис и да я изпрати на адрес: Димитровград, Димитър Благоев 14, за да упражни правото си да получи информация дали личните му данни са обработени или не, за което не дължи никаква такса.
14.7. Всеки Клиент може да упражни правото си да промени личните си данни като подаде писмена молба, с дата и подпис на адрес: Димитровград, Димитър Благоев 14, според следните цели:

 • поправка, актуализация, блокиране или изтриване на данните, чиято обработка не отговаря на Регламента (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, особено на непълните и неточни данни;

 • преобразуването на данните в анонимни, чиято обработка не е в съответствие със Регламента (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни;

 • уведомление до трети страни на които са били личните данни са били предоставени за обработване, освен ако това се окаже невъзможно или е свързано с прекомерни усилия спрямо законния интерес, който може да бъде засегнат

14.8. Купувачът се съгласява и разрешава на AВТОВИП 1 ООД да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, но само в случай че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона. Такива дружества са: доставчици на маркетингови услуги, куриери, предоставящи разплащателни/банкови услуги, телемаркетинг или други услуги, предоставяни от дружества, с които AВТОВИП 1 ООД може да развива общи програми за офериране на пазара на предлаганите от него Стоки и Услуги, застрахователни дружества.
14.9. Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.


15. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

15.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.
15.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

16. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

Настоящият договор е предмет на българското законодателстово. Евентуалните спорове, възникнали между Aвто Вип 1 ООД и Kлиентa, ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български органи без това да нарушава правата на потребителите.

close Shopping Cart
close Shopping Cart

Регистрация на нов профил

Вече имате профил?
Влезте вместо това Или Занули парола